Opslagstavlen

Husk at holde dig orienteret om opslag. Det er DIT ansvar - ikke andres.
Selv om du måske kan se et opslag her, skal du ALTID foretage tilmelding på opslagstavlen i klubhuset.
Husk også at se på siden "medlemsinfo" og siderne aktivitetsplan og træningsplan.     
 
                     ___________________________________________________________________
Referat fra bestyrelsesmøde i  Nakskov Politihundeforening
Fredag den 14. april 2023, kl. 16.00 i klubhuset, Maglehøjvej 80 A, 4900 Nakskov
Fremmødt til bestyrelsesmødet var Boye Holm, Per Møller, Johnny Raahauge, Lonny Poulsen, supl. Kasserer Lisbeth Hansen og Karsten Hedegaard
 
Pkt. 1. Konstituering af bestyrelse:
 
Formand Boye Holm
Næstformand Per Møller
Bestyrelses medlem Johnny Raahauge
Kasserer Lonny Poulsen
Suppl. Kasserer Lisbeth Hansen
Sekretær Karsten Hedegaard
 
Punkt 2. Kontaktpersoner til DCH, PH, og SHK kreds 15
PH indkalder til formelt møde med DCH og SHK omkring træningsdage/timer på pladserne samt møde omkring, hvorvidt ”arbejdsgruppen” til bla. walk and talk og fiduskonkurrence skal bestå eller nedlægges og pengene (overskuddet) udbetales til de respektive klubber. KH. Indkalder til møde, som bliver 1. maj 2023 kl. 1900 i PH`s klubhus.
 
Punkt 3. Kontaktperson/FB ansvarlig for PH`s lokale FB side.
Besluttet at dette er Karsten Hedegaard. Evt. henvendelse omkring diverse ting rettes henvendelse til KH.
 
Punkt 4. Orientering om økonomi.
Intet at bemærke
 
Punkt 5. Status for vores hjemmeside.
Emilie Lolk Wolff-Sneedorff er i fuld gang med opsætning af hjemmeside.
 
Punkt 6. Information af oplysninger i PH regi.
Der henvises som udgangspunkt til Område 5`s hjemmeside. Her vil stort set alle oplysninger kunne findes.
 
Punkt 6. Diskussion af pighalshånd.
God dialog omkring dette.
 
Punkt 7. Oprydningsdag i august 2023.
Lørdag den 19-8-2023 kl. 0900 møder så mange af medlemmerne som muligt til oprydningsdag i klubben.
 
Punkt 8. Opstart af lydighedshold.
22-8-23. Indskrivning af lydighedshold
26-8-23. Opstart af lydighedshold
 
Punkt 9. Afskærmning af hundebure.
Boye og Per arbejder videre på mere afskærmning af hundeburene uden for klubhuset.
 
Punkt 10. Evt.
Intet til Evt.
 
På Bestyrelsens vegne
 
Karsten Hedegaard.
__________________________________________________________________________________________________
 
Referat fra Generalforsamling i Nakskov Politihundeforening
Fredag den 10. marts 2023, kl. 19.00
i klubhuset, Maglehøjvej 80 A, 4900 Nakskov
Antal fremmødte: 13
 
 1. Valg af dirigent.
Beslutning: Jette Frederiksen valgt.
 
 1. Valg af 2 stemmetællere.
Beslutning: Birthe Toft og Per Møller valgt.
 
 1. Formandens fremlægger årsberetning.
Beslutning: Årsberetning godkendt.
 
 1. Kassereren fremlægger regnskab.
Beslutning: Regnskab godkendt.
 
 1. Rettidigt indkomne forslag.
Beslutning: Der er ingen forslag indkommet.
 
 1.  Fastsættelse af kontingent for 2024.
  1. Bestyrelsen foreslår uændret lokalforeningskontingent på kr. 790,00 gældende for år 2024 – ( jvnf. tidligere beslutning om automatisk stigning af lokalforeningskontingentet, som altså foreslås suspenderet for 2024).
Beslutning: Godkendt.
 
 1. Valg til bestyrelse mm:
a)    Kasserer Lonny Poulsen – ønsker ikke genvalg
Beslutning: Lonny Poulsen genvalgt.
 
b)    Sekretær Anne Merethe Møller – modtager ikke genvalg
Beslutning: Karsten Hedegaard valgt.
 
c)    Bestyrelsesmedlem Johnny Raahauge.
Beslutning: Genvalgt.
 
d)    Suppleant valgt for 1 år: Vibeke Neckelmann
Beslutning: Jan Nielsen valgt.
 
e)    Revisorer:  Vibeke Neckelmann og Jette Frederiksen.
Beslutning: Jan Nielsen og Jette Frederiksen valgt.
 
f)      Revisorsuppleant: Knud Pedersen.
Beslutning: Knud Pedersen genvalgt.
 
g)    Festudvalg: Jette Frederiksen.
Beslutning: Jette Frederiksen og Maria Opstrup valgt.
 
h)    Skribent til bladet Politihunden:
Beslutning: Karsten Hedegaard valgt.
 
Følgende var ikke på valg: formand Boye Holm, næstformand Per Møller og suppleant valgt for 2 år Jørgen Steen Jensen.
 
 1. Vedtægtsændringer.  
Bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsændring. Forslag til vedtægtsændring af § 6 i vedtægt for Dansk Politihundeforenings Nakskov Afdeling.
Med baggrund i, at det kan være utroligt vanskeligt at overholde de forskellige frister for indkaldelsesvarsel, afslutning af regnskab, revision af regnskab m.v. såfremt man fastholder afholdelse af generalforsamling ”fortrinsvis 2. fredag i februar”, besluttede bestyrelsen på sit møde den 05.01.2023 at fremsende forslag til ændring af § 6 i foreningens vedtægter. Den pressede tidsfrist gør det ligeledes umuligt for bestyrelsen at se evt. revisionsbemærkninger inden bestyrelsens godkendelse og underskrift af regnskabet.
Nuværende tekst § 6:
”Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med 4 ugers varsel inden hvert års 1. april (fortrinsvis den 2. fredag i februar”.
Forslag til ny tekst:
”Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med 4 ugers varsel inden hvert års 1. april (fortrinsvis den 2. fredag i marts”.
Bestyrelsen for Nakskov Politihundeforening 06.01.2023
 
Beslutning: Vedtægtsændring enstemmigt vedtaget.
 
 1. Eventuelt.
- Alle bedes venligst lægge kæder tæt ind til pælene, da det ellers giver udfordringer vedr. græsslåningen.
- I træningssituationer, skov og spor bedes tilstræbes, at der ikke er flere hunde ude end de, der er træningsaktive.
 
_______________________________________________________________________________________________
 
 
                                                 Referat fra bestyrelsesmøde i Nakskov Politihundeforening
Torsdag den 05. januar 2023, kl. 17.00
I klubhuset Maglehøjvej 80 A, 4900 Nakskov
 
Afbud fra:
 1. Drøftelse samt fastlæggelse af generalforsamling. Jvnf. Foreningens vedtægter indkaldes til ordinær generalforsamling med 4 ugers varsel inden hvert års 1. april (fortrinsvis den 2. fredag i februar). 2. fredag i februar 2023 er fredag den 10. februar. P.g.a. indkaldelsesvarsel, afslutning af regnskab m.m. er man ofte rimeligt presset i f.t. kalender, hvorfor det evt. kunne overvejes at flytte generalforsamlingen til marts (f.eks. 2. fredag i marts). Såfremt bestyrelsen ønsker at ændre fremtidig dato for generalforsamling, vil det være hensigtsmæssigt at overveje en vedtægtsændring, selvom der i foreningens vedtægter - § 6 står ”fortrinsvis den 2. fredag i februar”.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges på foreningens ordinære generalforsamling og valgene gælder for en periode af 2 år. Bestyrelsen består af 5 aktive medlemmer. Formanden er på valg i lige år, kassereren er på valg de ulige år og begge vælges direkte på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger endvidere en 2. suppleant for 1 år ad gangen samt 2 revisorer, der vælges for 1 år ad gangen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
På valg er Kasserer Lonny Poulsen, sekretær Anne Merethe Møller, Johnny Raahauge, suppleant valgt for 1 år Vibeke Neckelmann, revisorerne Jette Frederiksen og Vibeke Neckelmann, revisorsuppleant Knud Pedersen, festudvalg Jette Frederiksen, skribent til bladet Politihunden blev ikke besat.
Iflg. Vedtægterne skal indkaldelsen til generalforsamling indeholde flg. Punkter: Valg af dirigent og stemmetællere
Formandens beretning
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Rettidigt indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg til bestyrelsen, revisorer og suppleanter
Vedtægtsændringer
Eventuelt.
 
Beslutning: Der indkaldes til generalforsamling fredag den 10.03.2023, kl. 19.00. Bestyrelsen sætter forslag til vedtægtsændring af § 6 i vedtægterne, at der fremadrettet afholdes generalforsamling 2. fredag i marts med baggrund i kalenderpres.
 
 1. Godkendelse og underskrift af foreningens regnskab for 2022.
Beslutning: Regnskabet gennemgået – godkendt og underskrevet.
                  
 1. Genoptagelse af punkt 1 fra bestyrelsesmødet 28.10.2022 vedr. varetagelse af foreningens hjemmeside fremadrettet. På bestyrelsesmødet blev det besluttet – inden 15.12.2022 – at undersøge, hvorvidt der var et medlem, der ville varetage foreningens hjemmeside fremadrettet. Herudover orienteres og drøftes status for foreningens nye hjemmeside.
Beslutning: Iflg. Hovedforeningens referat skal de nye hjemmesider være i kraft inden 1. juni 2023. Fremadrettet vil Thomas Hansen varetage foreningens hjemmeside – herunder opsætning på ny hjemmeside.
 
 1. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der skulle udarbejdes retningslinier for deltagelse i konkurrence forud for årsfest for ikke kårede hunde.
Beslutning: Det er træneren der beslutter, hvilket hold, man stiller op på. Hvis man har været til prøvekåring, stiller man op på kåringsholdet. Der kan ALDRIG rykkes nedad.
 
 1. Ærmer. Drøftelse af hvad der mangler.
Beslutning: Drøftet indkøb af div. ærmer, apportpinde m.v.
 
 1. Eventuelt.
Beslutning: Foreningen har fået et pengeskab, der er placeret i klubhuset. Der er etableret Verisure alarm.
                                         _________________________________
 
Referat fra Generalforsamling i
Nakskov Politihundeforening
Fredag den 18. marts 2022, kl. 19.00
I klubhuset, Maglehøjvej 80 A, 4900 Nakskov
Antal fremmødte:11 medlemmer
 
 1. Valg af dirigent.
  Beslutning: Jørgen Jensen valgt.
 
 1. Valg af 2 stemmetællere.
 Beslutning: Vibeke Neckelmann og Lizet Hansen
 
 1. Formanden fremlægger årsberetning.
 Beslutning: Årsberetningen godkendt.
 
 1. Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab.
  Beslutning: Regnskabet godkendt.
 
 1. Opbevaring/udlevering af vandrepokaler. På generalforsamlingen d. 7.5.2021 blev det under punktet ”Evt” foreslået at vandrepokaler fremadrettet skulle befinde sig i klubhuset, og at modtagerne i stedet fik overrakt en mindegave. Begrundelsen var, at foreningen tidligere har mistet vandrepokaler og dermed mistet historie. Der var blandt de fremmødte bred enighed om forslaget. Bestyrelsen drøftede på sit møde d. 28.5.2021, under punktet ”Evt”, at der opsættes et pokalskab i klubhuset.  Da sagen blev behandlet under ”evt” – både på generalforsamlingen samt på bestyrelsesmødet, behandlede bestyrelsen på ny sagen, og besluttede at sætte punktet på dagsordenen til åben drøftelse og beslutning på generalforsamlingen. Spørgsmålet er altså: hvordan gør vi fremadrettet med hensyn til udlevering og opbevaring af vandrepokalerne, og hvordan bevarer vi den historie, der er knyttet til vandrepokalernes inskriptioner.
 Beslutning: Der blev stillet 2 forslag –
 Nr. 1 – at pokaler blev opbevaret i skab i klubhuset og modtageren straks fik udleveret en erindringspokal.
 Nr. 2 – at modtageren kan have pokalen hjemme i 3 mdr. hvorefter pokalen blev afleveret og sat i skab i klubhuset.
 Der var afstemning om de 2 forslag og 4 stemte for forslag nr. 1. 5 stemte for forslag nr. 2 og 2 stemte hverken for eller imod. Der er derfor flertal for forslag nr. 2, som derfor er vedtaget.
 
 1. Rengøring af klubhus.  På generalforsamlingen d. 22.02.2019 blev det besluttet, at rengøring af klubhuset fremadrettet skulle varetages af eksternt firma. Aftale blev indgået med Krogsbølle. Pga. coronasituationen har aftalen været sat i bero, og nu kører Krogsbølle ikke længere ud til rengøring. Bestyrelsen har fundet at ”BR rengøring” er en mulighed. De tager ca 350 kr i timen. Med rengøring 1 time 2 gange om måneden i perioden sept – maj og 1 gang om måneden i perioden juni-aug, vil det beløbe sig til ca 7.000 kr årligt. Et alternativ er, at medlemmerne påtager sig rengøringen i en turnusordning. Punktet er til åben drøftelse og beslutning på generalforsamlingen.
 Beslutning: Der var fuld enighed om, at der sættes seddel op på opslagstavlen, hvor alle anmodes om at skrive sig på, således at rengøringen varetages i en turnusordning.
 
 1. Rettidigt indkomne forslag.
 Beslutning: Der er ikke indkommet forslag.
 
 1. Fastsættelse af kontingent for 2023.
  1. Bestyrelsen foreslår uændret lokalforeningskontingent på kr. 790,00 gældende for år 2023 – ( jvnf. tidligere beslutning om automatisk stigning af lokalforeningskontingentet, som altså foreslås suspenderet for 2023).
 Beslutning: Vedtaget uændret lokalforeningskontingent.
 
 1. Valg til bestyrelse mm:
a)    Formand Boye Holm.
b)    Bestyrelsesmedlem Per Møller
c)    Suppleant valgt for 2 år: Jørgen S. Jensen
d)    Suppleant valgt for 1 år: Vibeke Neckelmann
e)    Revisorer: Birthe Toft og Vibeke Neckelmann
f)      Revisorsuppleant: Jette Frederiksen
g)    Festudvalg:  Denise Hansen og Jette Frederiksen
h)    Skribent til bladet Politihunden: Denise Hansen
Følgende er ikke på valg: Kasserer Lonny Poulsen, bestyrelsesmedlem Johnny Raahauge, bestyrelsesmedlem Anne Merethe Møller.
      Beslutning:
A – Boye Holm genvalgt 
B – Per Møller genvalgt.
C – Jørgen Jensen genvalgt.
D – Vibeke Neckelmann genvalgt.
E – Vibeke Neckelmann genvalgt og Jette Frederiksen valgt.
F – Knud Pedersen valgt
G – Jette Frederiksen genvalgt.
H -  Posten kunne p.t. ikke besættes.
  
 1. Vedtægtsændringer.  
 Beslutning: Ingen.
 
 1. Eventuelt.
 Beslutning: Intet.
 _______________________________________________________________________________________________
 Referater af de sidste bestyrelsemøder/generalforsamling er også tilgængelige på opslagstavlen.
Sidste bestyrelsesmøde blev afholdt d. 28.10.2022
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Referat fra bestyrelsesmøde i
Nakskov Politihundeforening
Fredag den 28. oktober 2022, kl. 15.30
I klubhuset Maglehøjvej 80 A, 4900 Nakskov
 
Afbud fra: Ingen.
 1. Hovedbestyrelsen har besluttet, at områdets og lokalafdelingernes hjemmesider skal overgå til samme platform som Hovedforeningens hjemmeside for at give ensartethed udadtil og man som forening fremstår mere synlig. Dvs. at lokalafdelingerne og områderne får deres egen sektion (egen hjemmeside i det fælles system. Der vil blive en form for intranet, mulighed for tilmeldinger og login, så kun egen afdeling har læseadgang. Prisen for drift, hosting, vedligeholdelse samt support er kr. 1.250 incl. Moms pr. år.
Lonny og Anne Merethe deltog i orienteringsmøde for Område 5 den 04.10.2022.
Vedr. den nye hjemmeside anmodes bestyrelsen om at tage stilling til, hvad der ønskes på hjemmesiden, billeder, nyheder, kode m.m.m. Desuden stillingtagen til opsigelse af nuværende hjemmeside.
 Beslutning: Det undersøges – inden 15.12.22 -  hvorvidt der er et medlem, der ønsker at varetage foreningens hjemmesider fremadrettet.
Forsiden kunne være et billede af bane, klubhus samt hunde. Nyheder kunne indeholde lydighedshold, konkurrencer lokalt m.v.  Aktivitetskalender samt oversigt over de personer, der har deltaget i konkurrencer.
Medlemslisten bør omfattes af kode, som udelukkende gives til bestyrelsen.
Hver gang der sker ændringer i bestyrelsessammensætning, ændres koden.
Bestyrelsen afventer stillingtagen til opsigelse af nuværende hjemmeside.
 
 1. Genoptagelse af drøftelse vedr. alarm i klubhus. På bestyrelsesmødet den 05.08.2022 blev det besluttet, at formanden indhentede tilbud på etablering og drift af alarm fra Verisure.
Beslutning: Der har været drøftelse med Verisure og formanden indhenter yderligere tilbud på 4 sensorer og 1 kamera. Pris pr. måned forsøges omkring ca. 200 kr – herudover oprettelse. Bindingsperiode drøftes. Der skal anvendes koder og ikke brikker.
                  
 1. Drøftelse og planlægning af lydighedshold forår 2023. 
Beslutning: Indskrivning tirsdag den 11.04.2023. Første træningsdag lørdag den 15.04.2023. 
 
 1. Økonomiopfølgning.
Beslutning: Gennemgået.
 
 1. Bestyrelsen anmodes om stillingtagen til hvorvidt klubben dækker udgifter i forbindelse med deltagelse i DM samt i givet fald en præcisering af de enkelte udgifter – herunder ligeledes stillingtagen til evt. ledsagers udgifter.
 Beslutning: Klubben betaler færgeudgift samt kørselsudgift for DM deltager. Der ydes kilometergodtgørelse på kr. 1,50 pr. km.
 
 1. Eventuelt.
 Beslutning: 2 hundebure flyttes til modsat side af container. Desuden laves halvtag over alle hundeburene og læhegn til burene.
 
_____________________________________________________________________________________________
Referat fra bestyrelsesmøde i
Nakskov Politihundeforening
Fredag den 11. marts 2022, kl. 15.30
I klubhuset Maglehøjvej 80 A, 4900 Nakskov 
Afbud fra: Ingen.
 
 1. Drøftelse vedr. kommende generalforsamling. Med baggrund i coronasituationen blev det på bestyrelsesmødet den 14.01.2022 besluttet at afholde generalforsamling fredag den 18.03.2022, kl. 19.00. Kasserer udsendte dagsorden, kontingentsatser samt årsregnskab ud til alle medlemmer den 20.01.2022.
 Beslutning: Der er p.t. ikke indkommet forslag til dagsordenen.
 
 1. Drøftelse vedr. skifte fra NemID til MitID. Jyske Bank har udsendt information vedr. skiftet, som sker løbende fra ultimo februar og frem til juni 2022. Bestyrelsen skal allerede nu vælge, hvilke af følgende 2 muligheder, foreningen foretrækker. Kasserer har mailet skrivelse fra Jyske Bank til bestyrelsens medlemmer den 03.02.2022.
Mulighed 1: Personligt MitID. Her gives medarbejdere mulighed for at tilknytte sig med deres personlige MitID og på den måde anvende identifikationsmiddel og kode, som de er vant til. Denne ordning er omkostningsfri.
Mulighed 2: Oprettelse af nyt MitID. Medarbejdere opretter nyt MitID, som bruges til Jyske Netbank Erhverv, således at privat og erhverv adskilles. Der kan være situationer, hvor det koster at oprette et nyt MitID.
 Beslutning: Bestyrelsen vælger mulighed nr. 1. På hvert bestyrelsesmøde behandles fast punkt med økonomiopfølgning.           
 
 1. Rengøring af klubhus. På generalforsamlingen den 22.02.2019 blev det besluttet, at rengøring af klubhus fremadrettet skulle udføres af eksternt firma. Det blev besluttet at etablere aftale med Krogsbølle vedr. rengøring af klubhus. Krogsbølle tager nu ikke længere ud til rengøring, hvorfor bestyrelsen på mødet den 14.01.2022 drøftede sagen og besluttede at tage punktet med på generalforsamlingen den 18.03.2022. Såfremt eksternt firma skal varetage rengøringen, vil 1 time 2 gange om måneden i 9 mdr. og 1 time 1 gang om måneden i 3 mdr. minimum andrage ca. kr. 7.000. Alternativt kan rengøring varetages af medlemmerne i turnusordning.
 Beslutning: Drøftet. Bestyrelsen afventer beslutning vedr. punktet på generalforsamlingen.
 
 1. Drøftelse vedr. trænere til lydighedshold forår og efterår. Bestyrelsen besluttede på sit møde den 14.01.2022, at forårs-lydighedshold starter den 23.04.2022 og efterårs-lydighedshold starter 20.08.2022.
 Beslutning: Bestyrelsen afsøger forskellige muligheder.
 
 1. Bestyrelsen besluttede på sit møde den 14.01.2022, at den årlige oprydningsdag skulle afvikles lørdag den 13.08.2022, kl. 09.00. Bestyrelsen bedes drøfte, hvorvidt der skal afvikles initiativer udover hovedrengøring og oprydning den pågældende dag.
 Beslutning: Der skal ryddes op på hylderne i klubhuset, matrialecontainer samt lille skur. Derudover hovedrengøring af klubhus, vask af gardiner, vinduespudsning m.v.
 
 1. Der afholdes konkurrence den 27.03.2022. Bestyrelsen bedes drøfte fordeling af opgaver - hvem gør hvad?
 Beslutning: Der er tilmeldt 8 hundeførere. Boye er konkurrenceleder. Spor varetages af Johnny og Knud. Kantinen varetages af Per. Morgenmad kl. 07.00. Listeførere er Lonny og Anne Merethe.
 
 1. Eventuelt.
 Beslutning: Der skal indhentes børneattest, der da er tilmeldt ung under 15 år. Der er ændring i f.t. hosting af foreningens hjemmeside.
 
                                                               - - - - - - - - - - - - - - - - -  -
 Vi efterlyser altid nyheder og gode historier, både til hjemmesiden og til PH bladet. Gerne med billeder. Du kan selv lægge tekst og billede op på hjemmesiden under fanen Kort og Godt, eller du kan sende til LonnyBjarne@live.dk
PH bladets skribent :  Ingen deltagere på generalforsamlingen ville påtage sig opgaven, så vi håber en eller anden vil tage opgaven på sig efter Denise, som er udmeldt.
 - - - - - - - - - - - - - - - -