Opslagstavlen

Husk at holde dig orienteret om opslag. Det er DIT ansvar - ikke andres.
Selv om du måske kan se et opslag her, skal du ALTID foretage tilmelding på opslagstavlen i klubhuset.
                        
                                         - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - -
 
Kære medlemmer
 
Pga. de usikre fremtidsudsigter grundet corona har vi i vores fælles arbejdsgruppe besluttet at udskyde alle fælles-arrangementer for de tre klubber til 2021. Det gælder i første omgang vores adfærdsaften og Fiduskonkurrencen.
Mvh
 
   Schæferhundeklubben kreds 15, Dch Vestlolland  og Politihundeforeningen, Nakskov afd.
 
                                             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 Se billederne fra fiduskonkurrencen 2018 under fanen  gallerier/aktiviteter i klubben.
 

 Referater af de sidste bestyrelsemøder/generalforsamling er tilgængelige på opslagstavlen.
Sidste bestyrelsesmøde blev afholdt d.19. 6.2020

 Nederst på denne side ses referat af generalforsamlingen 2020.

Vi efterlyser altid nyheder og gode historier, både til hjemmesiden og til PH bladet. Gerne med billeder. Du kan selv lægge tekst og billede op på hjemmesiden under fanen Kort og Godt, eller du kan sende til LonnyBjarne@live.dk
PH bladets skribent er for nuværende Denise Hansen, så bidrag til bladet sendes til niise_2650@hotmail.c

 
 
Referat fra generalforsamling i
Nakskov Politihundeforening
Fredag den 21. februar 2020, kl. 19.00
 
Antal fremmødte valgberettigede og valgbare medlemmer: 17
 
Referent Lonny Poulsen
 
  1. Valg af dirigent.
         Beslutning: Karsten Hedegaard valgt
    2. Valg af 2 stemmetællere.
        Beslutning: Birgit Hansen, Vibeke Neckelmann valgt
    3. Formanden fremlægger årsberetning. 
        Beslutning: Godkendt
    4. Kassereren fremlægger regnskab. 
         Beslutning: Godkendt
     5. Rettidigt indkomne forslag.  Forslag med ønske om oftere brug af skov, gerne 1 gang ugentlig.
         Beslutning: PH har kun adgang til Kongeskoven. Ejeren ønsker kun, at vi er der én gang om måneden som nu.
     6. Fastsættelse af kontingent for 2021.   Bestyrelsen foreslår uændret lokalforeningskontingent på kr. 790,00                      gældende for år 2021 – ( jvnf. tidligere beslutning om automatisk stigning af lokalforeningskontingentet, som altså          foreslås suspenderet for 2021).
         Beslutning: Lokalforeningskontingentet  for 2021 er uændret  790 kr.
     7. Valg til bestyrelse mm:
         a)    Formand Boye Holm.
                Beslutning:    Boye Holm genvalgt.                                  
         b)    Bestyrelsesmedlem Per Møller
                Beslutning:  Per Møller genvalgt.
         c)    Suppleant valgt for 2 år: Jørgen S. Jensen
                Beslutning: Jørgen S. Jensen genvalgt.
         d)    Suppleant valgt for 1 år: Vibeke Neckelmann
                 Beslutning: Vibeke Neckelmann genvalgt.
         e)    Revisorer: Finn Boldrup Jensen og Vibeke Neckelmann
                Beslutning: Finn Boldrup Jensen og Vibeke Neckelmann genvalgt.
         f)     Revisorsuppleant: Johnny Raahauge
                 Beslutning: Birthe Toft valgt
         g)    Festudvalg:  Denise Hansen og Jette Frederiksen
                 Beslutning:  Denise Hansen og Jette Frederiksen genvalgt.
         h)    Skribent til bladet Politihunden: Denise Hansen
                 Beslutning: Denise Hansen genvalgt.
 
                   Følgende er ikke på valg: Kasserer Lonny Poulsen, bestyrelsesmedlem Knud Pedersen, sekretær Anne Merethe Møller.
 
        8. Vedtægtsændringer.  
            Beslutning:  ingen forslag om vedtægtsændringer.
        9. Eventuelt.
           Debat om: 
-       er der interesse om natkonkurrence. Opslag kan måske afdække interessen
-       der er interesse/ønske om flere kurser, fx spor, praktiske og teoriske. Der arbejdes videre med forslaget.
-       forslag om overdækning og lys så man kan gå i tørvejr til og fra toilet. Bestyrelsen tager forslaget med i planerne.
-       orientering om ny aftale med Dch og Scæferhundeklubben om træningstider, hvilket fik flere medlemmer til at ytre sig skeptisk. Det blev præciseret, at aftalen indebærer, at der ikke bliver trænet fremadsendelse, når PH har hunde på banen lørdag formiddag.
-       fjernstyrede modelfly har fået lov til indtil videre at bruge bane 3