Opslagstavlen

Husk at holde dig orienteret om opslag. Det er DIT ansvar - ikke andres.
Selv om du måske kan se et opslag her, skal du ALTID foretage tilmelding på opslagstavlen i klubhuset.
 
                             _______________________________________
Generalforsamling i
Nakskov Politihundeforening
Fredag den 21. februar 2020, kl. 19.00
I klubhuset, Maglehøjvej 80 A, 4900 Nakskov
 
Bemærk datoen, som er fastsat af hensyn til skolernes vinterferie. 
Herved indkaldes til generalforsamling med følgende dagsorden:
 
 1. Valg af dirigent.
    2. Valg af 2 stemmetællere.  
    3. Formanden fremlægger årsberetning. 
    4. Kassereren fremlægger regnskab.
    5. Rettidigt indkomne forslag.  
 
    6. Fastsættelse af kontingent for 2021.
        a.  Bestyrelsen foreslår uændret lokalforeningskontingent på kr. 790,00 gældende for år 2021 – ( jvnf. tidligere                    beslutning om automatisk stigning af lokalforeningskontingentet, som altså foreslås suspenderet for 2021).
 
    7. Valg til bestyrelse mm: 
        a)    Formand Boye Holm. 
        b)    Bestyrelsesmedlem Per Møller 
        c)    Suppleant valgt for 2 år: Jørgen S. Jensen 
        d)    Suppleant valgt for 1 år: Vibeke Neckelmann 
        e)    Revisorer: Finn Boldrup Jensen og Vibeke Neckelmann 
        f)     Revisorsuppleant: Johnny Raahauge 
        g)    Festudvalg:  Denise Hansen og Jette Frederiksen 
        h)    Skribent til bladet Politihunden: Denise Hansen 
                 Følgende er ikke på valg: Kasserer Lonny Poulsen, bestyrelsesmedlem Knud Pedersen, bestyrelsesmedlem                    Anne Merethe Møller.
   8. Vedtægtsændringer.  
   9. Eventuelt.
  
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Kun medlemmer, der rettidigt har betalt kontingent, har adgang til generalforsamlingen. Kun aktive medlemmer er valgbare og stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt  
Der serveres kaffe og kage under generalforsamlingen, ligesom foreningen er vært ved en øl eller vand.
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen for Politihundeforeningen, Nakskov Afdeling.
               
 
        _______________________________________________
 
 Se billederne fra fiduskonkurrencen 2018 under fanen  gallerier/aktiviteter i klubben.
 

 Referater af de sidste bestyrelsemøder/generalforsamling er tilgængelige på opslagstavlen.
Sidste bestyrelsesmøde blev afholdt d.21.8. 2019

 Nederst på denne side ses referat af generalforsamlingen 2019.

Vi efterlyser altid nyheder og gode historier, både til hjemmesiden og til PH bladet. Gerne med billeder. Du kan selv lægge tekst og billede op på hjemmesiden under fanen Kort og Godt, eller du kan sende til LonnyBjarne@live.dk
PH bladets skribent er for nuværende Denise Hansen, så bidrag til bladet sendes til niise_2650@hotmail.c

 
 
 

 
 
Referat fra Generalforsamling i
Nakskov Politihundeforening
Fredag den 08. februar 2019, kl. 19.00
I klubhuset, Maglehøjvej 80 A, 4900 Nakskov
 
Der var 18 fremmødte. 
 1. Valg af dirigent.
Beslutning: Finn Jensen er valgt. 
 1. Valg af 2 stemmetællere. 
Beslutning: Birthe Toft og Vibeke Neckelmann er valgt.
 1. Formandens fremlægger årsberetning. 
Beslutning: Formandens beretning godkendt.
 1. Kassereren fremlægger regnskab 
Beslutning: Regnskabet godkendt. 
 1. Rettidigt indkomne forslag.  
Beslutning: Der er indkommet et forslag om ugentlig rengøring, hvor alle deltager incl. Parallelmedlemmer. Forslaget blev drøftet. Det blev vedtaget, at medtage drøftelse af pkt. 9 under dette punkt. Med 13 stemmer for blev det vedtaget at få rengøring foretaget af eksternt firma.
Forslag om, at hunde altid anbringes i bil før og efter rundering/spor m.v. Det præciseres, at der altid kun er 1 hund ude ad gangen.
Iflg. Persondatalovgivning kan medlemsliste med medlemsoplysninger ikke opslås i klubhus. Medlemsoplysninger anvendes alene til foreningens brug, jvnf. foreningens privatlivspolitik.
Det foreslås, at der afholdes julefrokost 2. lørdag i december. Dette blev vedtaget.
Der er forslag om anskaffelse af et komfur til klubhuset. 3 stemmer for og 6 imod samt 10 stemte hverken for eller imod. Forslag faldet. 
 1. Fastsættelse af kontingent for 2020.
  1. Bestyrelsen indstiller suspendering af den automatiske kontingentforhøjelse i 2020, således at den lokale kontingent er uændret i 2020. 
Beslutning: Vedtaget. 
 1. Valg til bestyrelse mm:
   1. Kasserer Lonny Poulsen.
Beslutning: Lonny Poulsen valgt. 
   1. Sekretær Anne Merethe Møller
Beslutning: Anne Merethe Møller valgt.
   1. Bestyrelsesmedlem Knud Pedersen.
Beslutning: Knud Pedersen valgt.
   1. Suppleant valgt for 1 år: Vibeke Neckelmann
Beslutning: Vibeke Neckelmann valgt. 
   1. Revisorer: Vibeke Neckelmann og Finn Jensen.
Beslutning: Vibeke Neckelmann og Finn Jensen valgt.
   1. Revisorsuppleant: Tina Thomassen.
Beslutning: Johnny Raahauge valgt.
   1. Festudvalg: Vibeke Neckelmann og Lizet Hansen
Beslutning: Denise Hansen, Jette Frederiksen og Kirstine Nielsen valgt. 
   1. Skribent til bladet Politihunden: Anne Merethe Møller
Beslutning: Denise Hansen valgt.   
Følgende er ikke på valg: Formand Boye Holm, bestyrelsesmedlem Per Møller og suppleant valgt for 2 år Jørgen Steen Jensen.
 1. Vedtægtsændringer. 
Beslutning: ingen.
 1. Fremlæggelse af priser på ekstern udført rengøring af klubhus samt toilet samt økonomiske konsekvenser heraf.  
Beslutning: Punktet blev behandlet under pkt. 5. 
 1. Eventuelt.  
Beslutning: Forslag om et kursus i C arbejde. Bestyrelsen arbejder på at få etableret kursus i C arbejde.
Der blev orienteret om kickoff vedr. Masterplan version 2.0 i Lolland Kommune.
Der blev opfordret til at huske at skrive benyttelse på, når man trænede individuelt, da dette bruges i f.t. brugsret af banerne.
Der blev orienteret om Fiduskonkurrence den 25.05.2019.
Der blev orienteret om gavekassen.
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen for Politihundeforeningen, Nakskov Afdeling.