Opslagstavlen

Husk at holde dig orienteret om opslag. Det er DIT ansvar - ikke andres.
Selv om du måske kan se et opslag her, skal du ALTID foretage tilmelding på opslagstavlen i klubhuset.
Husk også at se på siden "medlemsinfo" og siderne aktivitetsplan og træningsplan.     
 
                     ___________________________________________________________________
 
 
ÅRSFEST 2022
Så kom dagen hvor vi igen kan invitere til vores DEJLIGE ÅRSFEST, for aktive samt passive medlemmer.
Dagen for dette pragtfulde arrangement vil være:
Lørdag den 12 november kl. 18.00.
I Højagergaards lokaler på Mølle Allé 14, 4900 Nakskov.
 Festudvalget håber på rigtig mange så vi kan få en brag af en fest, :-).
Ved dette arrangement vil der blive serveret:
velkomstdrink.
2 retters menu.
samt kaffe/the med dessert.
alt dette til den nette sum af 250,- pr person.
der vil som altid blive solgt øl, vand, vin samt spiritus, til rimelige priser.
Som altid vil vi holde aktion over de pakker, som folk har med denne dag. De må gerne koste mellem 20 og 30 kr.
Indtjeningen går til gode formål i klubben ;-)
GLÆDER OS TIL AT SE DIG /JER SÅ KOM GLAD :-)
Mvh. hilsen Jette og Maria.
 
SU SENEST DEN:
FREDAG DEN 28 OKTOBER.
 
                                         _________________________________
 
Referat fra Generalforsamling i
Nakskov Politihundeforening
Fredag den 18. marts 2022, kl. 19.00
I klubhuset, Maglehøjvej 80 A, 4900 Nakskov
Antal fremmødte:11 medlemmer
 
 1. Valg af dirigent.
  Beslutning: Jørgen Jensen valgt.
 
 1. Valg af 2 stemmetællere.
 Beslutning: Vibeke Neckelmann og Lizet Hansen
 
 1. Formanden fremlægger årsberetning.
 Beslutning: Årsberetningen godkendt.
 
 1. Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab.
  Beslutning: Regnskabet godkendt.
 
 1. Opbevaring/udlevering af vandrepokaler. På generalforsamlingen d. 7.5.2021 blev det under punktet ”Evt” foreslået at vandrepokaler fremadrettet skulle befinde sig i klubhuset, og at modtagerne i stedet fik overrakt en mindegave. Begrundelsen var, at foreningen tidligere har mistet vandrepokaler og dermed mistet historie. Der var blandt de fremmødte bred enighed om forslaget. Bestyrelsen drøftede på sit møde d. 28.5.2021, under punktet ”Evt”, at der opsættes et pokalskab i klubhuset.  Da sagen blev behandlet under ”evt” – både på generalforsamlingen samt på bestyrelsesmødet, behandlede bestyrelsen på ny sagen, og besluttede at sætte punktet på dagsordenen til åben drøftelse og beslutning på generalforsamlingen. Spørgsmålet er altså: hvordan gør vi fremadrettet med hensyn til udlevering og opbevaring af vandrepokalerne, og hvordan bevarer vi den historie, der er knyttet til vandrepokalernes inskriptioner.
 Beslutning: Der blev stillet 2 forslag –
 Nr. 1 – at pokaler blev opbevaret i skab i klubhuset og modtageren straks fik udleveret en erindringspokal.
 Nr. 2 – at modtageren kan have pokalen hjemme i 3 mdr. hvorefter pokalen blev afleveret og sat i skab i klubhuset.
 Der var afstemning om de 2 forslag og 4 stemte for forslag nr. 1. 5 stemte for forslag nr. 2 og 2 stemte hverken for eller imod. Der er derfor flertal for forslag nr. 2, som derfor er vedtaget.
 
 1. Rengøring af klubhus.  På generalforsamlingen d. 22.02.2019 blev det besluttet, at rengøring af klubhuset fremadrettet skulle varetages af eksternt firma. Aftale blev indgået med Krogsbølle. Pga. coronasituationen har aftalen været sat i bero, og nu kører Krogsbølle ikke længere ud til rengøring. Bestyrelsen har fundet at ”BR rengøring” er en mulighed. De tager ca 350 kr i timen. Med rengøring 1 time 2 gange om måneden i perioden sept – maj og 1 gang om måneden i perioden juni-aug, vil det beløbe sig til ca 7.000 kr årligt. Et alternativ er, at medlemmerne påtager sig rengøringen i en turnusordning. Punktet er til åben drøftelse og beslutning på generalforsamlingen.
 Beslutning: Der var fuld enighed om, at der sættes seddel op på opslagstavlen, hvor alle anmodes om at skrive sig på, således at rengøringen varetages i en turnusordning.
 
 1. Rettidigt indkomne forslag.
 Beslutning: Der er ikke indkommet forslag.
 
 1. Fastsættelse af kontingent for 2023.
  1. Bestyrelsen foreslår uændret lokalforeningskontingent på kr. 790,00 gældende for år 2023 – ( jvnf. tidligere beslutning om automatisk stigning af lokalforeningskontingentet, som altså foreslås suspenderet for 2023).
 Beslutning: Vedtaget uændret lokalforeningskontingent.
 
 1. Valg til bestyrelse mm:
a)    Formand Boye Holm.
b)    Bestyrelsesmedlem Per Møller
c)    Suppleant valgt for 2 år: Jørgen S. Jensen
d)    Suppleant valgt for 1 år: Vibeke Neckelmann
e)    Revisorer: Birthe Toft og Vibeke Neckelmann
f)      Revisorsuppleant: Jette Frederiksen
g)    Festudvalg:  Denise Hansen og Jette Frederiksen
h)    Skribent til bladet Politihunden: Denise Hansen
Følgende er ikke på valg: Kasserer Lonny Poulsen, bestyrelsesmedlem Johnny Raahauge, bestyrelsesmedlem Anne Merethe Møller.
      Beslutning:
A – Boye Holm genvalgt 
B – Per Møller genvalgt.
C – Jørgen Jensen genvalgt.
D – Vibeke Neckelmann genvalgt.
E – Vibeke Neckelmann genvalgt og Jette Frederiksen valgt.
F – Knud Pedersen valgt
G – Jette Frederiksen genvalgt.
H -  Posten kunne p.t. ikke besættes.
  
 1. Vedtægtsændringer.  
 Beslutning: Ingen.
 
 1. Eventuelt.
 Beslutning: Intet.
 _______________________________________________________________________________________________
 Referater af de sidste bestyrelsemøder/generalforsamling er også tilgængelige på opslagstavlen.
Sidste bestyrelsesmøde blev afholdt d. 28.10.2022
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Referat fra bestyrelsesmøde i
Nakskov Politihundeforening
Fredag den 28. oktober 2022, kl. 15.30
I klubhuset Maglehøjvej 80 A, 4900 Nakskov
 
Afbud fra: Ingen.
 1. Hovedbestyrelsen har besluttet, at områdets og lokalafdelingernes hjemmesider skal overgå til samme platform som Hovedforeningens hjemmeside for at give ensartethed udadtil og man som forening fremstår mere synlig. Dvs. at lokalafdelingerne og områderne får deres egen sektion (egen hjemmeside i det fælles system. Der vil blive en form for intranet, mulighed for tilmeldinger og login, så kun egen afdeling har læseadgang. Prisen for drift, hosting, vedligeholdelse samt support er kr. 1.250 incl. Moms pr. år.
Lonny og Anne Merethe deltog i orienteringsmøde for Område 5 den 04.10.2022.
Vedr. den nye hjemmeside anmodes bestyrelsen om at tage stilling til, hvad der ønskes på hjemmesiden, billeder, nyheder, kode m.m.m. Desuden stillingtagen til opsigelse af nuværende hjemmeside.
 Beslutning: Det undersøges – inden 15.12.22 -  hvorvidt der er et medlem, der ønsker at varetage foreningens hjemmesider fremadrettet.
Forsiden kunne være et billede af bane, klubhus samt hunde. Nyheder kunne indeholde lydighedshold, konkurrencer lokalt m.v.  Aktivitetskalender samt oversigt over de personer, der har deltaget i konkurrencer.
Medlemslisten bør omfattes af kode, som udelukkende gives til bestyrelsen.
Hver gang der sker ændringer i bestyrelsessammensætning, ændres koden.
Bestyrelsen afventer stillingtagen til opsigelse af nuværende hjemmeside.
 
 1. Genoptagelse af drøftelse vedr. alarm i klubhus. På bestyrelsesmødet den 05.08.2022 blev det besluttet, at formanden indhentede tilbud på etablering og drift af alarm fra Verisure.
Beslutning: Der har været drøftelse med Verisure og formanden indhenter yderligere tilbud på 4 sensorer og 1 kamera. Pris pr. måned forsøges omkring ca. 200 kr – herudover oprettelse. Bindingsperiode drøftes. Der skal anvendes koder og ikke brikker.
                  
 1. Drøftelse og planlægning af lydighedshold forår 2023. 
Beslutning: Indskrivning tirsdag den 11.04.2023. Første træningsdag lørdag den 15.04.2023. 
 
 1. Økonomiopfølgning.
Beslutning: Gennemgået.
 
 1. Bestyrelsen anmodes om stillingtagen til hvorvidt klubben dækker udgifter i forbindelse med deltagelse i DM samt i givet fald en præcisering af de enkelte udgifter – herunder ligeledes stillingtagen til evt. ledsagers udgifter.
 Beslutning: Klubben betaler færgeudgift samt kørselsudgift for DM deltager. Der ydes kilometergodtgørelse på kr. 1,50 pr. km.
 
 1. Eventuelt.
 Beslutning: 2 hundebure flyttes til modsat side af container. Desuden laves halvtag over alle hundeburene og læhegn til burene.
 
_____________________________________________________________________________________________
Referat fra bestyrelsesmøde i
Nakskov Politihundeforening
Fredag den 11. marts 2022, kl. 15.30
I klubhuset Maglehøjvej 80 A, 4900 Nakskov 
Afbud fra: Ingen.
 
 1. Drøftelse vedr. kommende generalforsamling. Med baggrund i coronasituationen blev det på bestyrelsesmødet den 14.01.2022 besluttet at afholde generalforsamling fredag den 18.03.2022, kl. 19.00. Kasserer udsendte dagsorden, kontingentsatser samt årsregnskab ud til alle medlemmer den 20.01.2022.
 Beslutning: Der er p.t. ikke indkommet forslag til dagsordenen.
 
 1. Drøftelse vedr. skifte fra NemID til MitID. Jyske Bank har udsendt information vedr. skiftet, som sker løbende fra ultimo februar og frem til juni 2022. Bestyrelsen skal allerede nu vælge, hvilke af følgende 2 muligheder, foreningen foretrækker. Kasserer har mailet skrivelse fra Jyske Bank til bestyrelsens medlemmer den 03.02.2022.
Mulighed 1: Personligt MitID. Her gives medarbejdere mulighed for at tilknytte sig med deres personlige MitID og på den måde anvende identifikationsmiddel og kode, som de er vant til. Denne ordning er omkostningsfri.
Mulighed 2: Oprettelse af nyt MitID. Medarbejdere opretter nyt MitID, som bruges til Jyske Netbank Erhverv, således at privat og erhverv adskilles. Der kan være situationer, hvor det koster at oprette et nyt MitID.
 Beslutning: Bestyrelsen vælger mulighed nr. 1. På hvert bestyrelsesmøde behandles fast punkt med økonomiopfølgning.           
 
 1. Rengøring af klubhus. På generalforsamlingen den 22.02.2019 blev det besluttet, at rengøring af klubhus fremadrettet skulle udføres af eksternt firma. Det blev besluttet at etablere aftale med Krogsbølle vedr. rengøring af klubhus. Krogsbølle tager nu ikke længere ud til rengøring, hvorfor bestyrelsen på mødet den 14.01.2022 drøftede sagen og besluttede at tage punktet med på generalforsamlingen den 18.03.2022. Såfremt eksternt firma skal varetage rengøringen, vil 1 time 2 gange om måneden i 9 mdr. og 1 time 1 gang om måneden i 3 mdr. minimum andrage ca. kr. 7.000. Alternativt kan rengøring varetages af medlemmerne i turnusordning.
 Beslutning: Drøftet. Bestyrelsen afventer beslutning vedr. punktet på generalforsamlingen.
 
 1. Drøftelse vedr. trænere til lydighedshold forår og efterår. Bestyrelsen besluttede på sit møde den 14.01.2022, at forårs-lydighedshold starter den 23.04.2022 og efterårs-lydighedshold starter 20.08.2022.
 Beslutning: Bestyrelsen afsøger forskellige muligheder.
 
 1. Bestyrelsen besluttede på sit møde den 14.01.2022, at den årlige oprydningsdag skulle afvikles lørdag den 13.08.2022, kl. 09.00. Bestyrelsen bedes drøfte, hvorvidt der skal afvikles initiativer udover hovedrengøring og oprydning den pågældende dag.
 Beslutning: Der skal ryddes op på hylderne i klubhuset, matrialecontainer samt lille skur. Derudover hovedrengøring af klubhus, vask af gardiner, vinduespudsning m.v.
 
 1. Der afholdes konkurrence den 27.03.2022. Bestyrelsen bedes drøfte fordeling af opgaver - hvem gør hvad?
 Beslutning: Der er tilmeldt 8 hundeførere. Boye er konkurrenceleder. Spor varetages af Johnny og Knud. Kantinen varetages af Per. Morgenmad kl. 07.00. Listeførere er Lonny og Anne Merethe.
 
 1. Eventuelt.
 Beslutning: Der skal indhentes børneattest, der da er tilmeldt ung under 15 år. Der er ændring i f.t. hosting af foreningens hjemmeside.
 
                                                               - - - - - - - - - - - - - - - - -  -
 Vi efterlyser altid nyheder og gode historier, både til hjemmesiden og til PH bladet. Gerne med billeder. Du kan selv lægge tekst og billede op på hjemmesiden under fanen Kort og Godt, eller du kan sende til LonnyBjarne@live.dk
PH bladets skribent :  Ingen deltagere på generalforsamlingen ville påtage sig opgaven, så vi håber en eller anden vil tage opgaven på sig efter Denise, som er udmeldt.
 - - - - - - - - - - - - - - - -